[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -Syyu chưa từng gặptheo em được biết thì /bin và /sbin chứa binaries cần thiết cho hệ thống. vậy move /bin /sbin to /bin /sbin có ý nghĩa gì? mọi người phân tích giúp em với :)


On Tue, Jun 4, 2013 at 6:47 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Tue, 4 Jun 2013 18:35:49 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Bị cái này:
> [[email protected] ~]$ sudo paclist <repo> | awk ' { print $1 } ' | pacman
> -Ql - | grep ' /s\?bin/\| /usr/sbin/'
> bash: syntax error near unexpected token `|'

hehe nó mà chạy được thì cũng sẽ phá tanh bày thôi may cho bác :D


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].