[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -Syyu chưa từng gặpOn Tue, 4 Jun 2013 20:40:21 +0700
Kenny Lê <[email protected]> wrote:

> theo em được biết thì /bin và /sbin chứa binaries cần thiết cho hệ
> thống. vậy move /bin /sbin to /bin /sbin có ý nghĩa gì? mọi người
> phân tích giúp em với :)

Cấu trúc các thư mục trong hệ thống Linux tuân theo FHS phiên bản 2
(có từ năm 2004). Hiện giờ phiên bản 3 mới đang ở Draft.

Cùng với việc RedHat team (cụ thể hơn là đội FC) chuyển qua dùng systemd,
các thư mục cũ trở nên bất hợp lý hơn, vừa thiếu vừa thừa. Do đó,
dẫn tới việc gộp chung /lib/ và /usr/lib (đã làm), và nay là /bin/ và
/usr/bin/ . Việc này tính ra cũng hợp lý, vì việc chia ra chỉ có ý
nghĩa với một số hệ thống và với người làm `distro`, còn người dùng
khó phân biệt hay cảm nhận được. Tuy nhiên, các thay đổi này không tuân
theo các quy chuẩn nào. Đây cũng là mặc tính cực sẽ thúc đẩy phiên
bản kế tiếp của FHS, nhưng nó cũng gây ra nhiều cuộc chiến `tương tàn`
trên mạng :)

Đối với các bạn dùng Linux thì đây là dịp để thử khả năng `migration`
hệ thống của các bạn đấy. :P

--
I am ... 5 dog years old.