[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -Syyu chưa từng gặp


2013/6/4 Kenny Lê <[email protected]>
theo em được biết thì /bin và /sbin chứa binaries cần thiết cho hệ thống. vậy move /bin /sbin to /bin /sbin có ý nghĩa gì? mọi người phân tích giúp em với :)

chính xác là

{bin,sbin}  -> /usr/bin
/usr/sbin -> /usr/bin

đồng thời cập nhật /etc/profile

# Set our default path
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin"
export PATH


You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'