[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] cần người điều hành#archlinuxvnHoặc là đưa mình admin cho facebook, googlegroup và irc hoặc không đưa gì cho mình hết.

z1y có thể remove các quyền vừa tạo.

An.

An Nguyen.
On Jun 4, 2013 10:40 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
> Hi,
>
> Mình đã đặt quyền quản lý nội dung cho #stk trên các kênh
>   FB, GoogleGroup
>
> (Nội dung trên #FB sẽ tự động đẩy qua kênh Twitter.com)
>
> Các kênh khác (IRC, IRC/bot, trang chủ) vẫn cần người giúp thêm.
>
> Cảm ơn các bạn.
>
> PS:
> Xem thêm http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu
>
> On Mon, 3 Jun 2013 11:33:26 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
> > Mình có thể giúp:
> > facebook
> > irc
> > google group
> >
> > và 1 ít twitter.
>
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
>
>