[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] cần người điều hành#archlinuxvnBạn An này hơi đòi hỏi quá nhe. chưa làm gì mà thế thì không nên đâu :)

Trong các hệ thống có hai quyền (khởi tạo và quản lý nội dung). Việc
cần làm trước mắt là quản lý nội dung. Việc gửi các quyền kia chỉ là
vấn đề thời gian và mình sẽ chuyển luôn khi hợp lý.

Với thành tính trảm và chém của An thì mình băn khăn khi cấp các quyền
tối cao là hợp lý thôi. Hội #archlinuxvn cũng có những khác biệt nhất
định so với #saigonlug .  Trước đây cũng có một sự cố nhỏ do các bạn
làm việc quá nguyên tắc, nên mình đã viết ra ở đây
   http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu

So ... take it easy :)

On Wed, 5 Jun 2013 09:57:04 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hoặc là đưa mình admin cho facebook, googlegroup và irc hoặc không
> đưa gì cho mình hết.
> 
> z1y có thể remove các quyền vừa tạo.
> 
> An.
> 
> An Nguyen.
> On Jun 4, 2013 10:40 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> >
> > Hi,
> >
> > Mình đã đặt quyền quản lý nội dung cho #stk trên các kênh
> >   FB, GoogleGroup
> >
> > (Nội dung trên #FB sẽ tự động đẩy qua kênh Twitter.com)
> >
> > Các kênh khác (IRC, IRC/bot, trang chủ) vẫn cần người giúp thêm.
> >
> > Cảm ơn các bạn.
> >
> > PS:
> > Xem thêm http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu
> >
> > On Mon, 3 Jun 2013 11:33:26 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > Mình có thể giúp:
> > > facebook
> > > irc
> > > google group
> > >
> > > và 1 ít twitter.
> >
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an
> email to [email protected]
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.