[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] [FOSS Cafe] Chủ đề system automationHello anh em,

Cuối ngày hôm nay mình sẽ chốt lại nên anh em ai chưa vote thì vote vào đây nhé:
http://www.doodle.com/2prrfcevwemhetzx

Thanks. :-)

Btw, bác Henry là ai nhỉ?

An.

2013/6/3 Nhat An <[email protected]>:
> Chủ đề này rất lý thú,không biết sẽ tổ chức khi nào nhỉ.
>
> On 5/29/2013 7:42 PM, Quang Nguyễn wrote:
>
> Tks bạn An đã rất nhanh chóng tạo ra chủ đề :-) Mới nói lúc chiều mà giờ làm
> thiệt là zui rồi.
> Vote ngày và tất nhiên mềnh sẽ đi :-)
>
>
> Vào 07:47 Ngày 29 tháng 5 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã
> viết:
>>
>> Hello anh em,
>>
>> Trong cả 2 group SaigonLUG và Archlinuxvn có nhiều anh em làm system
>> engineer. Không ít người đã quen thuộc với các giải pháp configuration
>> management như Puppet, Chef, Ansible, Saltstack, etc. Các ứng dụng này
>> kết hợp với những công cụ như Fabric (Python) và tool tự viết của anh
>> em có thể tạo ra một mô hình system automation khá hoàn chỉnh.
>>
>> Do vậy mình đang nghĩ hôm nào anh em ta ngồi lại cafe chia sẻ xung
>> quanh chủ đề này.
>>
>> Một hướng mở rộng hơn mà mình đang theo đuổi nhiều tháng qua là giảm
>> nhiều nhất có thể sự tác động trực tiếp của Sysadmin vào system. Thay
>> vào đó system có thể tự vận hành và bảo trì.
>>
>> Anh em thấy chủ đề này thế nào?
>> An.
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>>
>>
>
>
>
> --
> Quang Nguyễn
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
>
> --
> DINH NHAT AN
> Email: [email protected] | [email protected]
> Mobile: 0905 454 020
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C