[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [theslinux-hackers] Join BarcampGiờ làm áo TheSLinux chắc còn kịp :D.


2013/6/6 Anh K. Huynh <[email protected]>

Quên, đây là gợi ý của bạn n0b0dy trên kênh #irc tối qua nhé.

Cá nhân mình có đăng ký một bài `sử dụng LaTeX` làm trình diễn,
các bạn có thể lên cho mình chém :D


On Thu, 6 Jun 2013 09:08:06 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> (by way of Anh K. Huynh <[email protected]>) wrote:

>
> Hội Arch (+TheSLinux) sẽ tham gia Barcamp vào ngày 7/7 sắp tới
> chứ các bạn? Các bạn góp ý kiến vào nhé, mình có thể đi nguyên
> hội (rất tiếc mình không còn áo Arch để mặc). Chuẩn bị nhanh
> để đầu tuần sau mình đăng ký với bên #barcamp.
>
> Cảm ơn các bạn!
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Hieu H. Nguyen
Researcher at Institute for Computational Science and Technology - Ho Chi Minh City
Email: [email protected]
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."