[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [theslinux-hackers] Re: [ArchLinuxVn] Re: Join BarcampOn Thu, 6 Jun 2013 09:28:19 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Giờ làm áo TheSLinux chắc còn kịp :D.
> 

Chắc sẽ làm áo cho vui chớ, nhưng không phải dịp này rồi H. ơi ;)

--
I am ... 5 dog years old.