[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Set CPU Speed thế nào cho bớt nóng?Con thấy bác nên làm vệ sinh và kiểm tra cái quạt thì hơn. Nguyên tắc là cho phép chạy xả láng sau đó tải cỡ nào thì nhiệt độ cũng không lên cao quá dc

On Jun 11, 2013 4:08 PM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Con dv5t đại lão hòa thượng của mình là 2,35GHz, thấy nó set ở cái icon đồng hồ là
* Mục "Set CPU Power Policy" > Automatic
* Mục "Set CPU Speed" > 800
Nhưng khi (ví dụ) vừa chạy pacman update vừa coi phim HD từ USB thì Temperature vọt lên rất cao, gần đụng nóc luôn, và đã có bị vài lần tự động tắt máy do quá nóng.

Giả sử đặt mục 1 là Maximum Speed
và đặt mục 2 là 1.6 GHz
để khống chế CPU Speed thì có đạt được mục đích về giảm nhiệt không?

Mong mọi người bình luận, Cám ơn.--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].