[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...Hô hô, lúc chiều anh K.A đưa job 2 chú đề được nhắc đến vì can tội bỏ hội đi với gái.
Vote kick anh ơi :3


2013/6/17 Doan Luong Van <[email protected]>
Đang muốn đi làm cơ mà chả có thời gian O.o
Ơ mà có cả siêu nhân n0b0dy đăng ký thì thôi chuồn luôn :P.


On Mon, Jun 17, 2013 at 4:38 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Mon, 17 Jun 2013 16:33:07 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Em đăng kí được ko anh :D

Pm email hoặc #irc.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].