[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...


Vào 22:22 Ngày 17 tháng 6 năm 2013, Nguyen Quang <[email protected]> đã viết:
Hô hô, lúc chiều anh K.A đưa job 2 chú đề được nhắc đến vì can tội bỏ hội đi với gái.
Vote kick anh ơi :3

Có nhắc gì em hem :3
Hỏi thôi chứ trình cùi chưa làm được học đã :-)
 --
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'