[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...có tuyển thực tập sinh linux hay nhân viên cài đặt ubuntu không anh :D


2013/6/18 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 17 Jun 2013 21:51:24 -0700 (PDT)
Anh Khoa Pham <[email protected]> wrote:

> Hi K.Huynh
> Job như thế nào vậy bạn ? Co thể cho mình xin chi tiết dc ko ? Tập
> tành dùng arch cũng dc mấy tháng rùi :). Hy vong có thể làm dc.
> Email : [email protected]

Bạn gửi CV cho mình qua thư riêng nhé [email protected] . Mình sẽ
cung cấp chi tiết hơn. Thanks,

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].