[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

EFM có cái kẹtEFM mở cái folder ra. nhấn vào file mkv chọn run bằng vlc. Thì nó chạy, không có gì khác. Nhưng nhấn vào phím PAUSE thì cái phim vẫn chiếu ào ào, không cần biết tới lệnh lạc của mình. Nhấn vào cái nút x góc trên thì nó dọa . . . mất data!

Nếu mở foleder bằng Thunar thì mọi cái êm ru, không việc gì hết.

EFM có cái hay mà cũng có cái kẹt quá hè?