[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] EFM có cái kẹtMất data là sao bác? Thôi bác dẹp cái EFM đó đi, nhìn nó cũng rối :D

On Tue, 2 Jul 2013 03:25:10 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> EFM mở cái folder ra. nhấn vào file mkv chọn run bằng vlc. Thì nó
> chạy, không có gì khác. Nhưng nhấn vào phím PAUSE thì cái phim vẫn
> chiếu ào ào, không cần biết tới lệnh lạc của mình. Nhấn vào cái nút x
> góc trên thì nó dọa . . . mất data!
> 
> Nếu mở foleder bằng Thunar thì mọi cái êm ru, không việc gì hết.
> 
> EFM có cái hay mà cũng có cái kẹt quá hè?
> --
I am ... 5 dog years old.