[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Barcamp ngày 7/7 * ...RMIT đâu, FPT mà.

Anyway, Barcamp sounds so lame by now!

2013/7/2 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> (nhắc lại) ngày 7/7 tới mình sẽ tham gia #barcampsaigon và có đăng ký
> một bài giới thiệu về #theslinux (và #archlinuxvn). Bạn `luffy` có thể
> làm speaker cùng với mình nhé :)
>
> Không rõ sẽ được bố trí thời gian, phòng thế nào, mình sẽ cập nhật trên
> kênh twitter của dự án để các bạn tiện theo dõi
> (http://twitter.com/theslinux) và có thể là ở trên nhóm thư.
>
> Các bạn có tham gia #barcamp nhớ đến ủng hộ^. Các bạn chưa biết có thể
> đăng ký ngay còn kịp http://barcampsaigon.org/
>
> Một lưu ý nhỏ là hệ thống mạng (không dây) ở RMIT khá hạn chế, bị chặn
> nhiều cổng nên bạn cần chuẩn bị sẵn 3g hoặc các đường hầm loại xịn.
>
> hẹn gặp các bạn tại #barcampsaigon-2013!
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C