[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] việc nhanh lấy tiền ngay , -> 19/7Thanks bác z1y.

Mềnh thấy contract này mấy bạn mới đi làm nhận là ngon đó. /me chọt
chọt luffy, severus, nobody.

Hehe.
An.

2013/7/3 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Xin chào,
>
> Một công ty (Mỹ) đang cần triển khai cho văn phòng ở Sài Gòn hệ thống
> mạng nội bộ, dùng pfsense, hệ thống máy ảo vmware, tủ rack , hệ thống
> thoại voip/pbx gì đó,.. thời gian triển khai từ 15 - 19 tháng 7. Công
> việc bao gồm cả tư vấn việc mua và chọn thiết bị phù hợp.
>
> Các bạn nào quan tâm thì liên hệ mình nhé (qua email này). Có cái CV
> (online, file) thì càng tốt.
>
> Cảm ơn bạn.
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C