[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataOn Thu, 4 Jul 2013 15:33:44 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Xin chào,
> 
> Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
> đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:
> 
> * Biết deploy ứng dụng Java
> * Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)

s/on-promise/on-premise/


--
I am ... 5 dog years old.