[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

dragula.org sắp hết thời hạnHi,

Mấy bạn giờ hay nói sờ tát túp; hồi 2008 mình cũng cũng có cái mộng
sờ tát túp làm cái Project Management System, dùng Redmine ^^ kết quả
là chú http://dragula.org/ ra lò, nhưng mình máu Ruby quá ngồi code
suốt, làm được cái này http://dragula.org/projects/rocky/wiki/Text_Permission
rồi nghỉ luôn, kết quả là có mấy bạn đăng ký dự án ở đó, đếm vừa đủ
hai bàn tay hehe ^^

Tên miền `dragula.org` sắp hết hạn, bạn nào mua thì mình sẽ nhượng lại.
Không thì mấy chú bên Tàu sẽ mua. Tên miền kyanh.net của mình cũng thế,
tiết đức tùm lum ^^

Nay kính báo ^^

--
I am ... 5 dog years old.