[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Soạn thảo tiếng việt trong LaTex#pacman -S texlive-most.
Với lệnh này bạn sẽ chon 1 số gói cần thiết hoặc tất cả.
Sau đó :
#pacman -S texlive-langextra
Lệnh này giúp bạn dùng đc gói vietnamese

#pacman -S kdegraphics-okular
#pacman -S kile texmaker
Bây giờ bạn có thể dùng tex.


From: Phan Tấn Phú <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Saturday, July 13, 2013 10:23 PM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Soạn thảo tiếng việt trong LaTex

Nếu dùng Arch chỉ cần
$ pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese


2013/7/13 nguyen duc <[email protected]>
Xin hỏi mọi người trong archlinux Việt. Có ai trong này dùng LaTex để soạn thảo tài liệu không? Hiện nay mình cũng đang định dùng cái này để tạo tài liệu tại nó dùng kí hiệu toán học nhiều quá. Mình đã cài TexMaker rồi, cũng đã tải về máy gói
vn-tex. Tuy nhiên chưa biết làm cách nào để lắp ghép 2 em này với nhau để dùng :|

Ai có kinh nghiệm giúp mình vụ này với ạ.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]