[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaXài windows là ok liền à, configure mệt quá.


2013/7/22 Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>
Khi vao qtconfig chinh xong thi go duoc nhung khoi dong lai thi go khong duoc. Giai phap la bac cai bo go uim thoi.From: maikhai <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Monday, July 22, 2013 5:33 AM
Subject: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera

Máy mình cài Chromium, Firefox và Opera, 2 cái kia gõ tv (ibus) bình thường, riêng Opera không hiện dấu (có thành co1, dấu thành da61u).
Bạn nào biết mánh chỉ giùm. Cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected].
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --
Keep things simple as "The Arch Way"