[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera
Lúc trước Hiếu gõ tốt . Nhưng cài lại bây giờ không được. Hiếu cài opera thì gõ OK nè.

From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, July 24, 2013 3:39 PM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera

On Wed, 24 Jul 2013 16:28:15 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Bo go uim-vi bay gio khong go duoc trong firefox 22 luon.
>

Hiếu thử lại nhé, thoát ra rồi đăng nhập lại chẳng hạn. Mình
đang xài ff 22 gõ bt. Bộ gõ `uim` là bộ gõ ổn định và hỗ trợ
tốt nhất mình từng biết. Ngoại trừ `qt5` còn đang phát triển
thì các phần mềm hiện tại đều làm việc tốt với `uim` (và `-vi`).

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected].