[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dược

On Mon, Jul 29, 2013 at 10:40 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:

Bác chạy `pacman -Syv` trước đã, rồi mới chạy `pacman -S virtualbox` nhé.

Wa! Có vẻ đang chạy ào ào rồi. Cái v đó là gì hè?
--
m k h _ s g n