[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcCám ơn. Nhưng dù cài vô xong xuôi, gọi nó ra chạy thì OK nhưng khi setting xong, biểu start thì bị lỗi chưa add group vboxusers. Chạy lệnh với -aG rồi nhưng vẫn không được, vẫn bị thông báo phải reinstall virtualbox-host-modules.

Output là:

[[email protected] cobh]# pacman -S virtualbox-host-modules
warning: virtualbox-host-modules-4.2.16-3 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Packages (1): virtualbox-host-modules-4.2.16-3

Total Installed Size:   0.16 MiB
Net Upgrade Size:       0.00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] 
(1/1) checking keys in keyring                     [######################] 100%
(1/1) checking package integrity                   [######################] 100%
(1/1) loading package files                        [######################] 100%
(1/1) checking for file conflicts                  [######################] 100%
(1/1) checking available disk space                [######################] 100%
(1/1) reinstalling virtualbox-host-modules         [######################] 100%
In order to use the new version, reload all virtualbox modules manually.

Làm gì tiếp đây hè?

2013/7/29 Anh K. Huynh <[email protected]>

Là `verbose`, hiện ra nhiều thông tin để `debug` cho dễ thôi bác.

--
m k h _ s g n