[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dược> 4. Thoát và đăng nhập trở lại.
Chạy vù vù rồi. Nhưng bị báo:

Loading extension GLX
Fatal servers error:
No screens found (EE)
Please consult the X.Org Foundation support at http://wiki.X.Org for help

và nhớ ở một thông báo khác nó cự 32 /24 gì gì đó chắc thuộc về vụ màn hình.