[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcOn Mon, 29 Jul 2013 20:51:31 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> > 4. Thoát và đăng nhập trở lại.
> Chạy vù vù rồi. Nhưng bị báo:
> 
> Loading extension GLX
> Fatal servers error:
> No screens found (EE)
> Please consult the X.Org Foundation support at http://wiki.X.Org for
> help
> 
> và nhớ ở một thông báo khác nó cự 32 /24 gì gì đó chắc thuộc về vụ
> màn hình.


Bác mới cài lại ArchLinux à?--
I am ... 5.5 dog years old.