[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcBac maikhai check lai co

#modprobe vboxdrv

hay chua nhe

Hinh nhu vbox chi can bay nhieu la chay roi.

On Wed, Jul 31, 2013 at 1:28 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Tue, 30 Jul 2013 11:31:14 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Mon, 29 Jul 2013 20:51:31 -0700 (PDT)
> maikhai <[email protected]> wrote:
>
> > > 4. Thoát và đăng nhập trở lại.
> > Chạy vù vù rồi. Nhưng bị báo:
> >
> > Loading extension GLX
> > Fatal servers error:
> > No screens found (EE)
> > Please consult the X.Org Foundation support at http://wiki.X.Org for
> > help

Lỗi này là của máy ảo phải không bác? Nghĩ mãi mới hỏi được câu này.
Nếu là của máy ảo thì bác cài đặt lại các `driver` đồ họa cho nó
là tạm ổn thôi ạ.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].