[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcMột người nói thuê, một người bày chạy pacman -S,
Trước hết thử chạy cái ngày xem sao đã:

[[email protected] cobh]# pacman -Ss virtualbox-guest-modules
community/virtualbox-guest-dkms 4.2.16-1
    VirtualBox Guest kernel modules sources
community/virtualbox-guest-modules 4.2.16-3
    Guest kernel modules for VirtualBox
community/virtualbox-guest-modules-lts 4.2.16-1
    Guest kernel modules for VirtualBox

"lts" là sao hè?
2013/7/31 Severus <[email protected]>
On 07/31/2013 06:48 AM, Long Phan Dao Viet wrote:
> Bac maikhai check lai co
>
> #modprobe vboxdrv
>
> hay chua nhe
>
> Hinh nhu vbox chi can bay nhieu la chay roi.
>
Bác thử cái này ở máy ảo xem sao ah

pacman -S virtualbox-guest-modules


--
Be different and always different
--
m k h _ s g n