[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượclts là "Long Term Support" đó bác :-)


2013/8/1 maikhai <[email protected]>
Một người nói thuê, một người bày chạy pacman -S,
Trước hết thử chạy cái ngày xem sao đã:

[[email protected] cobh]# pacman -Ss virtualbox-guest-modules
community/virtualbox-guest-dkms 4.2.16-1
    VirtualBox Guest kernel modules sources
community/virtualbox-guest-modules 4.2.16-3
    Guest kernel modules for VirtualBox
community/virtualbox-guest-modules-lts 4.2.16-1
    Guest kernel modules for VirtualBox

"lts" là sao hè?
2013/7/31 Severus <[email protected]>
On 07/31/2013 06:48 AM, Long Phan Dao Viet wrote:
> Bac maikhai check lai co
>
> #modprobe vboxdrv
>
> hay chua nhe
>
> Hinh nhu vbox chi can bay nhieu la chay roi.
>
Bác thử cái này ở máy ảo xem sao ah

pacman -S virtualbox-guest-modules


--
Be different and always different
--
m k h _ s g n

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].