[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Phải chạy lệnh wifi-menu 2 lầnOn Mon, 5 Aug 2013 09:34:10 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> You may have another wpa_supplicant process already running or the
> file was left by an unclean termination of wpa_supplicant in which
> case you will need to manually remove this file before starting
> wpa_supplicant again.

Lỗi nó báo đây mà bác. Khi bác tháo cáp ra thì máy tự động vào mạng
`wifi`, trong khi bác cố tình bồi thêm phát nữa nên nó nói cho bác biết

> You may have another wpa_supplicant process already running 

Còn khả năng khác nhưng mà cái này dễ xảy ra hơn!

--
I am ... 5.5 dog years old.