[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [theslinux] The Keysigning PartyLuffy dùng cái link chép từ Doodle qua nên nó hơi khác thường tí

  http://doodle.com/r?url="">
Chú ý coi chừng có ngày bị đập :D

On Tuesday, August 6, 2013 7:26:26 PM UTC+7, luffy wrote:
The Keysigning Party

Chủ đề:
_ GPG, PGP, Cryptography.
_ Trao đổi khóa.
_ Party.

Chi tiết: http://theslinux.org/events/2013/08-keysigning-party/

Vote tham dự tại: http://doodle.com/kmvi2haakb7xndew