[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cắm ổ USB vào không thấy gì là sao ?Bác check xem thử nó đã có trong /dev chưa?

Vào 15:24 Ngày 13 tháng 8 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Mình cài thêm một bản Arch+Enlightenment trên partition riêng, chạy cũng được được, nhưng khi cắm ổ USB 1TB vào thì nó không tự động nhận ra (trên Thunar). Boot vào bản cũ vẫn dùng từ trước Cũng Bị Như Vây.
Boot cái Arche17_LiveCD lên thì nhận ra ổ USB đó liện

Tại hư hỏng chỗ nào bà con hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn[email protected].