[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Boot vô bị treo máySlinux is why. :32013/8/18 Quang Nguyen <[email protected]>
Hi mọi người,

Sáng nay dòm thấy lâu chưa update mình vô chạy phát #pacman -Syuu --noconfirm rồi để đó. Trưa chạy đi off hội TheSLinux về bật máy lên connect wifi một hồi vừa dòm dòm thì phun ra cái dòng này. "kernel panic not syncing fatal exception in interrupt".

Search một hồi thì có vẻ như driver trong kernel mới (mình nhớ nó có up kernel :'() của card wifi BroadCom có vấn đề.

Search một hồi có vẻ chỉ có nước downgrade kernel xuống :(. Mà vô chưa làm gì mới connect cái wifi là tèo rồi. Bạn nào bị hướng dẫn dùm cách fix (tiện thể cảnh báo bạn nào card BroadCom thì cẩn thận )

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C