[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Có tương đương ILIVID cho Linux không?Aria2.

Có bao nhiêu bandwidth nó ngốn hết. Multi download lun.

Bác xài nix, down bằng cli cho nó ngầu hen!

On Aug 25, 2013 3:13 PM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Có cái Ilivid cho Windows nghe nói làm cho download lẹ hơn rất nhiều, nhưng không thấy có bản dành cho Linux.
Có thứ gì tương đương nó không ai biết chỉ giùm. Cám ơn trước.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].