[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyIbus-Unikey mỗi lần nạp lại cho ra liên tiếp 3 cái Thông báo, phải lần lượt nhấn Alt+y / Alt+o / Alt+c để bứng nó đi, phiền quá.
Ai biết cách disable vụ này làm ơn chỉ giùm?