[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-Unikeysửa lại xíu.

#ibus-daemon --xim & <---- thiếu dấu & nha anh


Vào 11:21 Ngày 30 tháng 8 năm 2013, Quang Nguyen <[email protected]> đã viết:
Các thông báo trên là do anh Hiếu chưa có bật ibus lúc boot hệ thống nên, anh thử thêm

# ibus-daemon --xim

vào trong file .xinitrc xem thế nào.


Vào 10:40 Ngày 30 tháng 8 năm 2013, Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> đã viết:

Bỏ export ...
    export...
    export...

vào /etc/profile . Đừng cho vào bashrc
 From: maikhai <[email protected]>
To: [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Thursday, August 29, 2013 11:07 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-Unikey

Vào 05:44:03 UTC+7 Thứ năm, ngày 29 tháng tám năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> nên chỉ cần nhấm phím In màn hình (PrintSc) rồi nhấn Save, hoặc nếu
> màn hình không có gì nguy hiểm thì nhấn Share rồi chép link gửi)

Nhấn rồi mà không nhúc nhích gì. Thội gõ bằng tay vào cho rồi:

Thông báo 1:
The IBus daemon is not running. Do you wish to start it?  /Yes /No

Thông bào 2:
IBus has been started! If you cannot use IBus, add the following lines to your $HOME/.bashrc:
export . . .
export . . .
export . . .

Thông báo 3:
là cái IBus Preferences

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].