[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyVào 10:40:59 UTC+7 Thứ sáu, ngày 30 tháng tám năm 2013, [email protected] đã viết:
> Bỏ export ...
>     export...
>     export... 
> 
> vào /etc/profile . Đừng cho vào bashrc  
Ủa thấy cái thông báo nhảy ra thì nó khuyên người dùng bỏ vào .bashrc mà?