[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyĐúng là cái thông báo nó kêu bỏ vô .bashrs nhưng bác có thể bỏ vô .xprofile hoặc vo /etc/profile đều được.


2013/9/1 maikhai <[email protected]>
Vào 10:40:59 UTC+7 Thứ sáu, ngày 30 tháng tám năm 2013, [email protected] đã viết:
> Bỏ export ...
>     export...
>     export...
>
> vào /etc/profile . Đừng cho vào bashrc 
Ủa thấy cái thông báo nhảy ra thì nó khuyên người dùng bỏ vào .bashrc mà?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].