[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tạo Extract&Compress button trong Thunar
thunar có thunar-archive-plugin đó bác.


2013/9/10 Anh K. Huynh <[email protected]>

bác cài thử file-roller vô xem ạ? Cái này là của file manager nên nếu
bác cài thunar cùng với mấy apps kiểu file-roller vô là ngon. Cháu
không biết cái nào ngon hơn vì cháu chỉ xài lệnh. Mấy bạn khác chỉ giúp.

On Tue, 10 Sep 2013 04:42:54 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Xài Thunar trong e17 sao không thấy nút Nén/Giái nén để làm việc cho
> tiện nhỉ? Mình nhớ là hồi trước cài linux xong là khỏi cần thắc mắc
> nữa, bây giờ cứ phải gõ dòng lệnh trong Terminal suốt oải quá.
>
> Ai rảnh chỉ giùm. Cám ơn.
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].