[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chỉ cài 1 góiE rằng ko được anh Hiếu ạ. Vì theo GG thì `kile` là "LaTeX front end for KDE", đã LaTex lại còn KDE nên việc cài thêm một đống gói phụ thuộc của cả LaTex và KDE là điều hiển nhiên rồi.


Vào 21:00 Ngày 15 tháng 9 năm 2013, Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> đã viết:
Hiếu tải về gói kile-2.1.3-2-x86_64.pkg.tar.xz. Dùng lệnh pacman để cài thì nó kéo theo hàng gói liên quan nữa. Có cách nào chỉ cài 1 gói này không?Mong bà con giúp đỡ

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].