[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ngày hội phần mềm tự do 21/9Mặc áo Arch lên hội U nó đập anh ơi (j/k).
Nói tham gia cái vụ TheSLinux mà cuối cùng cũng không tham gia được :(.


2013/9/18 Anh K. Huynh <[email protected]>
Hi,

Ngày 21/9 tới sẽ có ngày hội phần mềm tự do tại Sài Gòn, do các bạn
trong nhóm SaigonLUG tổ chức. Thông tin chi tiết có ở [1]

Ai có áo ArchLinuxVn hãy mặc áo ArchLinuxVn. (Ai không có thì cũng
phải mặc áo chứ nhỉ:D) Bạn Phú ở Đồng Nai, bạn Hiếu ở Củ Chi nhớ
sắp xếp lên tham gia.

Riêng bác Hải thì bác khỏe khỏe lên cho đàn em giao lưu nhé. Ảnh của
bác năm 2009 vẫn còn mà nhiều bạn chỉ thấy mặt hậu của bác hihi.

Tại SFD này mình đăng ký 2 bài: (1) về các loại giấy phép mã nguồn
mở (2) giới thiệu TheSLinux (chưa biết có bị húc bay ra như hồi
Ba-Căm[-Giận] hay không!?) nhưng bà con đi ủng hộ, cũng là dịp hội
ArchLinux giao lưu với nhau.

Nhân dịp này các bạn nào quan tâm tới GnuPG nhớ ghi kèm tời giấy
nhỏ ghi fingerprint của các bạn để mình chép lại để tạo web-of-trust.
Trước đây có làm party mà không tốt [2].

Ngoài ra sẽ chụp hình kỷ niệm nhóm ArchLinux. (Tháng 11 tới là gần 2
năm lập nhóm thư nếu mình nhớ không nhầm.)

Cảm ơn các bạn.

[1] http://sfd.saigonlug.org/
[2] http://theslinux.org/events/2013/08-keysigning-party/

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].