[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

AlphaOS (arch based) sao vô không được?Cài AlphaOS (Arch base) vào HDD theo hướng dẫn thì có menu.lst của
Grub4Dos như sau (boot chạy được Alphaos)


[[email protected] ~]$ cat Desktop/menu.lst
# menu.lst produced by grub4dosconfig-v1.8.9
color white/blue black/cyan white/black cyan/black
#splashimage=/splash.xpm
timeout 10
default 0

# Frugal installed Puppy

title Extra 11 (sda1/alphaos)
 uuid 185CB2CF5CB2A742
 kernel /alphaos/vmlinuz  psubdir=alphaos pmedia=atahd pfix=fsck
 initrd /alphaos/initrd.gz


title Arch (sda2/boot)
 uuid 9f0a3698-a126-4978-a4c8-1d3184b58232
 kernel /boot/vmlinuz-linux root=/dev/sda2 ro


Phần Arch (sda2) không vào được.
Chạy grub-mkconfig để vào Arch rồi edit /etc/grub.d/40_custom:

menuentry "AlphaOS Linux" {
 set root=(hd0,0)
 linux /alphaos/vmlinuz root=/dev/sda1 quiet
 initrd /alphaos/initrd.gz
}

khi chọn để boot thì bị báo : "phải nạp kernel trước".

 Bạn nào rảnh chỉ giùm tôi bị lỗi ở chỗ nào hè?