[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] AlphaOS (arch based) sao vô không được?
Ủa sao cái menu.lst lại ở Desktop vậy bác.


Vào 20:09 Ngày 23 tháng 9 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Cài AlphaOS (Arch base) vào HDD theo hướng dẫn thì có menu.lst của
Grub4Dos như sau (boot chạy được Alphaos)


[[email protected] ~]$ cat  Desktop/menu.lst
# menu.lst produced by grub4dosconfig-v1.8.9
color white/blue black/cyan white/black cyan/black
#splashimage=/splash.xpm
timeout 10
default 0

# Frugal installed Puppy

title Extra 11 (sda1/alphaos)
  uuid 185CB2CF5CB2A742
  kernel /alphaos/vmlinuz   psubdir=alphaos pmedia=atahd pfix=fsck
  initrd /alphaos/initrd.gz


title Arch  (sda2/boot)
  uuid 9f0a3698-a126-4978-a4c8-1d3184b58232
  kernel /boot/vmlinuz-linux root=/dev/sda2 ro


Phần Arch (sda2) không vào được.
Chạy grub-mkconfig để vào Arch rồi edit /etc/grub.d/40_custom:

menuentry "AlphaOS  Linux" {
  set root=(hd0,0)
  linux /alphaos/vmlinuz root=/dev/sda1 quiet
  initrd /alphaos/initrd.gz
}

khi chọn để boot thì bị báo : "phải nạp kernel trước".

 Bạn nào rảnh chỉ giùm tôi bị lỗi ở chỗ nào hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].