[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch Linux


2013/9/24 Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]>
Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về rồi, lạnh đến nơi rồi :)

Kiếm người yêu ôm cho hết lạnh :-))
Gửi mit ra đó nè :-))

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'