[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxVẫn đen, xanh hả anh, làm cái mẫu mới đê :3


Vào 14:27 Ngày 24 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 23 Sep 2013 21:46:32 -0700 (PDT)
Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]> wrote:

> Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về
> rồi, lạnh đến nơi rồi :)

Có hai tùy chọn: làm áo kiểu cũ, hoặc làm kiểu mới. Tuy nhiên, cần đặt số
lượng tương đối (> 20 cái) thì mới có giá vừa phải. Nếu bây giờ nêu lên
mà chỉ có chừng 10 người đặt làm áo mới thì ... ehe, cần cân nhắc lại.

Tạm thời các bạn nào muốn làm áo mới thì trả lời vào đây. Danh sách hiện có

* Khánh, Kỳ Anh,
* Có thể có thêm: electr0n, Nam Phan

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].