[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxEm đề nghị cái logo grafiti lần trước bị mọi người loại. :P


2013/9/26 Nguyễn Phước Cường <[email protected]>
đặt hàng thôi :D


2013/9/26 electr0n <[email protected]>
mới logo với màu mè thôi chị, em thấy áo có cổ với tay bo như kiểu cũ đẹp hơn không cổ của ubuntu-vn :DOn Thu, Sep 26, 2013 at 1:53 AM, mit <[email protected]> wrote:
On Tuesday, September 24, 2013 11:46:32 AM UTC+7, Nguyễn Zuy Khánh wrote:
> Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về rồi, lạnh đến nơi rồi :)

Hehe, ko biết mng muốn áo kiểu mới hay áo như cũ thôi ha :D?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].