[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch Linuxgrafiti đó hok đẹp lắm theo e nghĩ thế :D


Vào 12:09 Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Thu, 26 Sep 2013 18:42:41 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 09/26/2013 01:50 PM, Doan Luong Van wrote:
> > Em đề nghị cái logo grafiti lần trước bị mọi người loại. :P
> >
> >
>
> Đưa link lên mới biết chứ bác, nói thế ai biết đâu :3

không biết còn giữ bản gốc không nữa. mất thì chắc không chỉ làm
tìm lại không ra thôi.

https://saigonlug.googlegroups.com/attach/40be2202e5aad09c/102620-archlinux_streetart-kiss-final.png?view=1&part=2

https://archlinuxvn.googlegroups.com/attach/c65fa6ee11e4174a/tshirt_street_art_logo.png?view=1&part=2


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].