[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxOn Tuesday, September 24, 2013 12:25:08 PM UTC+7, Severus wrote:
> 2013/9/24 Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]>
> 
> Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về rồi, lạnh đến nơi rồi :)
> 
> 
> 
> 
> Kiếm người yêu ôm cho hết lạnh :-))
> Gửi mit ra đó nè :-)) 
> 
> 
> 
> --
> 
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> 
> ---
> 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> 
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> 
> 
> 
> 
> -- 
> 
> 
> 'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'

Được thế thì còn gì bằng nữa :)), nhưng mà mit là em nào thế, gởi cho tớ đê :))