[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

lightdm output : giúp mình fix lỗi nàyBoot máy thì vẫn có cái window nhảy ra để nhập password (nhưng hình đầu người được thay thế bằng một hình chữ nhật có gạch chéo mầu đỏ ở chính giữa). Nhập passwd xong là vào GUI bình thường. Nhưng:


[[email protected] cobh]# systemctl status -l lightdm
lightdm.service - Light Display Manager
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled)
  Active: active (running) since Thu 2013-10-10 05:37:16 ICT; 3min 53s ago
   Docs: man:lightdm(1)
 Main PID: 220 (lightdm)
  CGroup: /system.slice/lightdm.service
      |-220 /usr/bin/lightdm
      |-223 /usr/sbin/X :0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt1 -novtswitch
      |-312 dbus-launch --autolaunch=74e2768cd8fc465a9e760ded57beb8c8 --binary-syntax --close-stderr
      `-317 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session

Oct 10 05:37:14 arch systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Oct 10 05:37:16 arch systemd[1]: Started Light Display Manager.
Oct 10 05:37:20 arch lightdm[246]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
Oct 10 05:37:28 arch lightdm[246]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session closed for user lightdm
Oct 10 05:37:29 arch lightdm[308]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user cobh by (uid=0)
Oct 10 05:37:29 arch lightdm[220]: ** (process:308): WARNING **: Failed to open CK session: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.ConsoleKit was not provided by any .service files
[[email protected] cobh]#