[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] lightdm output : giúp mình fix lỗi nàyOn 10/10/2013 05:45 AM, maikhai wrote:
> Boot máy thì vẫn có cái window nhảy ra để nhập password (nhưng hình đầu người được thay thế bằng một hình chữ nhật có gạch chéo mầu đỏ ở chính giữa). Nhập passwd xong là vào GUI bình thường. Nhưng:
> 
> 
> [[email protected] cobh]# systemctl status -l lightdm
> lightdm.service - Light Display Manager
>  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled)
>  Active: active (running) since Thu 2013-10-10 05:37:16 ICT; 3min 53s ago
>   Docs: man:lightdm(1)
> Main PID: 220 (lightdm)
>  CGroup: /system.slice/lightdm.service
>      |-220 /usr/bin/lightdm
>      |-223 /usr/sbin/X :0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt1 -novtswitch
>      |-312 dbus-launch --autolaunch=74e2768cd8fc465a9e760ded57beb8c8 --binary-syntax --close-stderr
>      `-317 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
> 
> Oct 10 05:37:14 arch systemd[1]: Starting Light Display Manager...
> Oct 10 05:37:16 arch systemd[1]: Started Light Display Manager.
> Oct 10 05:37:20 arch lightdm[246]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
> Oct 10 05:37:28 arch lightdm[246]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session closed for user lightdm
> Oct 10 05:37:29 arch lightdm[308]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user cobh by (uid=0)
> Oct 10 05:37:29 arch lightdm[220]: ** (process:308): WARNING **: Failed to open CK session: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.ConsoleKit was not provided by any .service files
> [[email protected] cobh]# 
> 
> 

ConsoleKit đã out of date không còn trong repo tất cả các gói của Arch
nữa, polkit sẽ đảm nhận luôn phần của ConsoleKit

-- 
Be different and always different


WDJ1UkRuZz0NCj1IZXNzDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==