[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài ARCH gần thuộc lòng: Không đến nước Tề sao biết Không Tử?:D, thực sự cháu thấy sau cái đợt bỏ AIF thì cài đơn giản hơn nhiều :v khỏi cần loadkeys luôn, chia ổ đĩa, chạy pacstrap một hồi rồi chroot vô làm linh tinh vài cái là coi như gần xong rồi.

Trong đĩa arch boot lên có một file install.txt thì phải (chả nhớ lắm) coi ở đó rồi cài theo khỏi cần bản in dầy cộp cũng được đó bác ^^~


Vào 05:50 Ngày 13 tháng 10 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Nước Tề làm chó gì có Không Tử, nước Lỗ mới có. Đặt cái tít nghe cho ghê rợn để chọc cười thôi. Cũng như nói: không cài Arch sao biết Linux là hay? Nhưng đúng hơn phải nói là: không xài Linux sao biết ARCH là tuyệt cú mèo?

Cài Arch theo hướng dẫn down từ Archwiki ra, in một bản dày cộp. Chiếu theo đó mà gõ xoành xoạch. Nhưng một khi ngứa tay vọc lại, thấy sao nó dài loằng ngoằng, gõ chán cả tay. Mò một hồi mới biết chỉ cần mấy bài quyền chính yếu sau đây mà thôi:

* Sửa soạn đia cứng.
* Boot CD lên, export locale, loadkeys.
* Pacstrap. Sau đó làm mấy cái linh tinh fstab, mkinitcpio, cài grub để reboot.
Boot vào HDD. Cài X. Rồi thêm mấy cái apps là xong.

KDE,GNOME, vv ai xài thì xài. Muốn làm biếng thì cài đỡ xfce4. Muốn ... vọc mù mắt thì e17 (mình xài cái này). Vậy là xong!

Có cái CRUX-6.6 mới ra, tò mò cài vô: lẹ như chớp nhưng lộn tùng phèo chữ nghĩa, xài không được. So với Arch thua xa lắc. Xóa một cái rẹt.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].